หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา

Training Roadmap
การจัดทำแผนที่การฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรม  :  
อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์ 
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning, Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.
หลักการและเหตุผล
 
บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่แบนราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา  และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีการประเมินผมการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนที่องค์กรได้รับจากการพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความสามารถที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่
             สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Strategy for Training RoadMap กลยุทธ์การจัดทำแผนที่ฝึกอบรม
นการเสริมสร้างทักษะที่ดีในการวางแผนด้านการฝึกอบรมให้เหมาะสม ทั้งยังเป็นแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์ที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน
 
 
เนื้อหาหลักสูตร
(หลักสูตรฝึกอบรมนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการขององค์กร)

Session 1 : 9.00-10.30 น.
1.  แนวทางการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Analysis) โดยพิจารณาจากเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) ค่านิยมขององค์กร (Core Value) ปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem) ความต้องการของตำแหน่งงาน (Job requirement) ข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานสากล (Law or International standard) 
 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
- เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)
- เพื่อให้มีทักษะด้านการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Anaysis)
 
เนื้อหาในการบรรยาย:
-  เป็นการยกตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลกที่ประสบความสำเร็จด้วยการพัฒนาบุคลากรที่ดีเยี่ยม   เป็นการยกตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคลากรที่ดีเยี่ยม
 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
- เพื่อฝึกวิธีการหาความจำเป็นที่แท้จริง (Need) ในการอบรม โดยพิจารณาจากเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) ค่านิยมขององค์กร (Core Value) ปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem) ความต้องการของตำแหน่งงาน (Job requirement) ข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานสากล (Law or International standard) รวมถึง กลยุทธ์ขององค์กร (Corporate Strategy)
2.  การนำหลัก Competency มาใช้ในการกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
 - เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการนำหลัก Competency มาใช้เพื่อวางแผนเส้นทางการฝึกอบรม
     
Break          : 10.30-10.45 น.
Session 2    : 10.45-12.00 น.
 
3.  ความหมาย และความสำคัญของ Core / Managerial / Functional Competency
ต่อการพัฒนาบุคลากร และ
การจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
-      เพื่อทราบความหมาย และความสำคัญของ Core / Managerial / Functional Competency
 
4.  เทคนิคในการกำหนด Competency Dictionary ประกอบด้วย การกำหนดระดับพฤติกรรม (Proficiency Level) การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (Behavior Indicators) และ แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการกำหนด Competency
 
          วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
- เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดระดับพฤติกรรม (Proficiency Level) และการใช้งานแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการกำหนด Competency
 
Lunch          :12.00-13.00 น.
Session 3    :13.00-14.30 น.
 
 
5.  Competency - based Individual Development Plan ความหมายของแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล หรือ IDP
           วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
- เพื่อให้รู้ และเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำ IDP ( ทีมงานทุกระดับ และ องค์กร)
- เพื่อให้ทราบบุคคลที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ IDP
 
           เนื้อหาในการบรรยาย
         - กระบวนการหลักในการจัดทำ IDP ได้แก่
           ขั้นตอนที่ 1 การกำหนด Competency
           ขั้นตอนที่ 2 การประเมิน Competency (Competency Gap Assessment)
           ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเครื่องมือการพัฒนา (Development Tools)
         - เครื่องมือการพัฒนา - Classroom Training / Non Classroom Trainingการกำหนด
           Competency Development Roadmap (CDR)
           ขั้นตอนที่ 4 การให้ข้อมูลป้อนกลับ / พูดคุยกับพนักงาน (IDP Feedback)
           ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล IDP (IDP Monitoring)
 Break          : 14.30-14.45 น. 
Session 4    : 14.45-16.00 น.
 
6. Training ROI  (ROI = Return On Investment)การนำเอาแนวคิดเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้ในการวัดผลของการฝึกอบรม
          วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
          - เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำ Training ROI
          เนื้อหาในการบรรยาย
-  ประเด็นนี้ถือเป็นหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งคือ การนำเอาแนวคิดเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้ในการวัดผลของการฝึกอบรม ก่อนที่จะเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมใดๆ ผู้จัดฝึกอบรมควรจะวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าจัดแล้วองค์กรจะได้อะไรบ้าง ผลที่ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องออกมาเป็นตัวเงินเสมอไป แต่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้ผลอย่างไร เช่น พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไร มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้บ้าง

7.Case Study ตัวอย่างการทำ กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ขององค์กรชั้นนำ และนำรูปแบบ (Model) ฝึกประยุกต์ใช้กับการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ของตน
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
- เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบถึงCase Study ตัวอย่างต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้
- เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง
 
สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ        
      

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจวิธีการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ให้แก่บุคลากรในองค์กร (Life Long Learning)
3 ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการพัฒนาและฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Training Efficiency) วิธีการทำให้บุคลากรมีความสามารถที่ต้องการเพิ่มขึ้น (Employees Competent) และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพื่อเพิ่มผลงานให้กับองค์กรมากขึ้นกว่าเดิม (Business Performance)
4 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและฝึกทักษะ การจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
อย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้
5. สามารถวางแผนวิธีการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม   อีกทั้งสามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนจัดอบรม (Training ROI)  เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร
 
 
รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยายแบบ Adult Learning Approach Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม กรณีศึกษา (Case Study)และ การปฏิบัติการ (Workshop)
 
อุปกรณ์ที่ใช้
 
   1. เครื่องฉายและจอ LCD
   2. Microphone 2 ตัว ขึ้นไป
   3. จัดห้องแบบ Class Room
   4. Flip Chart พร้อมปากกา
      จำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 25 คน 
 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 2 วันเต็ม

สถาบันฝึกอบรม The Best Training 
(ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)


ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

   ':     0-2991-2588
                   081-6285569,081-8082683, 081-3582683
          Fax     0-2991-2589
          http://www.thebest-training.com    
          e-mail; info@thebest-training.com
          e-mail: tanajit@thebest-training.com
 
Current Pageid = 139